Historie obce

Pohled do historie - Akce „Z“ - stavební deník

Před 44 lety byla zahájena výstavba Víceúčelového domu (dnes budova OÚ),která byla schválena OV ONV Tachov jako akce „Z‘“ pro MNV Sytno. Stavba byla započata 20.4.1972 a to přípravnými pracemi k získání materiálu z bouračky domu č.p.5. Kolaudace budovy se uskutečnila 14.11.1980. Celkové investiční náklady na tuto akci „Z‘“ 499 554,60 Kčs

Zde je k nahlédnutí pár záznamů ze stavebního deníkuHistorie obce

Historické záznamy o obci nejsou příliš obsáhlé, ves sama je však poměrně stará. V místě existovalo staré slovanské osídlení, jak bylo dokázáno archeologickým průzkumem. Archeologické nálezy je možno spatřit v muzeu ve Stříbře.První zmínky o obci Sytno pocházejí z r. 1115, kdy je v pramenech uvedena obec kladrubského kláštera “ Zitnna“. V  16 – 19. stol. náležela obec královskému městu Stříbru. V uvedených letech v obci převládala převážně zemědělská činnost a také řemeslná výroba vázaná na vlastní potřeby obce .Ve stráních směrem ke Stříbru bývaly doly na olověnou a další rudy,kde byla zaměstnána i část obyvatel Sytna.

Správní vývoj

Zrušením poddanství v roce 1848 ztratil starý správní systém, kdy správu vykonávaly v první instanci patrimoniální úřady a magistráty, své opodstatnění. Byl proto vytvořen nový model soudní a politické správy, který vstoupil v platnost 1. ledna 1850.

Politická správa vznikla na základě císařského nařízení z 31.července 1849. I. instancí byl politický okres (Okresní hejtmanství nebo též Podkrajský úřad), jehož území tvořily většinou obvody dvou nebo tří soudních okresů. II. instancí politické správy byly krajské vlády podřízené ministerstvu vnitra. Obec Sytno patřila pod politický a soudní okres Stříbro.

Od roku 1857 byla měla obec Sytno také svou správu a také svého starostu. Z písemností se podařilo zjisti , že v letech 1857 – 1882 vykonávali funkci starosty p. Václav Lobenstein a  p. Adam Kohout.Pod správu obce v letech 1890-1925 patřila také obec Vranov a Svinná.

Předsedové MSK (místní správní komise) a MNV (místní národní výbor) v obci v letech 1945-1979

Josef Chmelík (MSK)15.9.1945 - 19.12.1945

Bohumil Nykl (MSK) 20.12.1945 – 6.7.1946, (MNV) 7.7.1946 – 4.11.1948

Jaroslav Kubík (MNV) 9.9.1949 – 21.5.1954

Josef Vrátník (MNV) 22.5.1954 – 31.5.1957

Vladimír Pešta (MNV) 1.6.1957 – 1973

Jaroslav Strjec (MNV) 27.12.1973 – 1976

Karel Troch 1976 – 31.12.1979

K jedné z nejvýznamnějších změn v dějinách správy došlo s účinností od 1. února 1949. Byla vytvořena nová struktura justice, která se územně shodovala s politickou správou. Politický okres tedy nezahrnoval několik soudních okresů, nýbrž jen jeden.
V oblasti politické správy došlo k 1.1.1949 k novému správnímu rozdělení.Vznikly Krajské národní výbory, jako mezičlánky mezi ONV a vládou. Této struktuře byla od 1. února 1949 přizpůsobena struktura ONV. Na území dnešního okresu zanikl okres Planá a jeho území bylo rozděleno mezi okresy Mariánské Lázně (kraj Karlovarský) a Stříbro a Tachov (kraj Plzeňský).      

Tato změna však vydržela jen 11 let a v roce 1960 vzniká okres Tachov v dnešní podobě.

V uvedené době se ve vedení obce Sytno objevilo i mnoho starostů a potom také předsedů NV.

V roce 1930 bylo v obci téměř 40 domů, v nichž žilo 234 obyvatel převážně německé národnosti, z toho 50 Čechů.

Historie obceHistorie obceHistorie obceHistorie obce

V roce 1910 byla v Sytně zřízena německá škola,kterou v té době navštěvovalo okolo čtyřiceti žáků.Před rokem 1910  navštěvovali  žáci ze Sytna školu v sousední obci Sulislav.

Historie obce

Velká tragédie

Dne 17.června 1780 postihla obec velká tragédie,způsobená povodní.Největší rybník se nacházel u vesnice Sytno, který se protrhl dne 21.června 1780 a měl výměru 59 751 čtverečních sáhů. Byl po protržení hráze povodní přeměněn na louky , které byly pronajaty za 212 zlatých 57 krejcarů.Rybník se protrhl v důsledku velké průtrže mračen, která zaplavila celou obec v uvedený den. Povodeň strhla celý kostelík i se zvonem a zvon byl odplaven do bahna rybníka a nebyl nalezen. Dále byl stržen vodními proudy celý dům, kde se nacházela jedna žena, která utonula. Všechen dobytek pasoucí se na pastvinách kolem obce a potoka byl stržen velkým vodním proudem a splaven do rybníka, kde se všechen utopil. Také bylo zničeno všechno obilí na celém katastru, vodní proudy zničily pole a louky. Povodeň byla na Aloise a proto byla nová kaple zasvěcena sv. Aloisi a Sytenští vždy tento den slavili  jako památný den.

V současnosti barokní kaple sv. Aloise už nestojí  a jediná památka,která v obci byla se zbourala v šedesátých letech při úpravách a rozšiřování silnice.Jediné co z kaple zbylo je zvon,který je umístněn v sousední obci Sulislav na místním kostele.

Historie obce

Novodobá historie

Sytno bylo v průběhu socialismu doplněno o hospodářskou zástavbu skladů na západní straně obce, veterinární nemocnicí,která byla v pozdější době přestavěna na restauraci a pension, středisko rostlinné výroby v centru obce, kravín pro 600 krav východně od obce, bytovky na západní straně obce .V roce 1972 byla v obci zahájena výstavba víceúčelové budovy pro kulturní využití,která dnes slouží jako OÚ. V akci Z, byla také  také postavena prodejna potravin. Během posledních 15 let bylo v obci vystavěno několik nových rodinných domů. Nyní v obci žije 280 obyvatel.V letech 1980 – 2001 patřila obec pod správu města Stříbra.

V roce 2001 se občané Sytna v referendu rozhodli o tom,že si budou obec spravovat sami. Došlo  k osamostatnění a prvním starostou v novodobé historii obce se stal p. Václav Bodiš.

Znak a prapor

V roce 2004 si nechala obec zpracovat návrh symbolů obce a to heraldickou kanceláří J.V.Pavlů. Ze tří návrhů byl vybrán jeden a ten byl schválen na zasedání zastupitelstva obce. Poté byly symboly zaslány ke schválení do Parlamentu ČR (podvýbor pro heraldiku ).Dne 8.dubna 2005 převzali zástupci obce z rukou místopředsedy PS PČR dekret o udělení symbolů obce. Zhotovení slavnostního praporu a znaku obce,bylo zadáno firmě Velebný & Fam. Znak a prapor bude od letopočtu 2005 provázet obec Sytno spolu s jejím názvem v budoucích časech. Lze si jen přát, aby ožilá historie, ve formě znaku a obecního praporu, přinesla obci Sytno další rozkvět ve prospěch všech zde žijících obyvatel.

Boží muka

Dne 1.4.2006 byla v naší obci zahájena obnova památky Boží muka,která byla umístněna po levé straně silnice směrem k Sulislavi. Boží muka stojí na původních základech stavby, která tu kdysi stávala. Původní stavba božích muk byla zbořena z neznámých důvodů v 60 až 70 letech.U příležitosti poutě sv.Aloise (1-3.7.2006) byla tato stavba Božích muk vysvěcena.Při obnově byla do útrob památky vložena pamětní listna.

Historie obceHistorie obceHistorie obceHistorie obce

Zvon

Na věži místní děkanské kaple vévodil po dlouhou dobu zvon se jménem „Sedlák“

K tomuto zvonu se vázala tato legenda:

Kdysi oral jeden sedlák ze Svinné své pole a přitom vrazil radlicí do tvrdého předmětu.Pobízel koně aby táhl dál,ale ani pomocí biče se nemohl hnou z místa.Sedlák si myslel, že mu překáží velký kámen.ale když odkryl část země narazil na závěs zvonu.Utíkal hned na děkanství do Stříbra a tam vyprávěl o neobvyklém nálezu .Zvon byl vykopán a pověšen na kostelní věž.Sedlák ze Svinné poté získal pro sebe a své potomky právo zvonit na pohřbech a nechat si za to platit. V roce 1864  byl  „Sedlák“ přetaven na nový zvon o váze 399 kg. Na kapli visel až do roku 1917 kdy musel být za první světové války na příkaz města Stříbra sejmut a odeslán k roztavení na válečné účely.V roce 1921 byl odlit nový zvon,který byl odstraněn v šedesátých letech a to  důvodu zbourání kaple.Z kaple byl zachráněn pouze tento zvon a byl zavěšen na věž Sulislavského kostela.

Historie obce

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
PAMĚTNÍ LISTINA.pdf 222.6 Kb
ZNAK A PRAPOR.pdf 443.8 Kb