ELEKTRONICKÁ ÚŘEDNÍ DESKA
Úřední deska
Mobilní sběr - KONTEJNERY
Výzva k podání připomínek nebo námitek k Návrhu

opatření obecné povahy - výjimka ze zákazů stanovených k ochraně zvláště chráněného druhu živočicha bobra evropského.


Informace o konání zasedání zastupitelstva obce Sytno č.2/2024
UPOZORNĚNÍ - konec platnosti svozové známky za odpad
Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření na rok 2024
Výzva k odstranění odstaveného vozidla
Rozpočet na rok 2024
Oznámení o zveřejnění na internetových stránkách DSO Stříbrský region-ROZPOČET 2024
MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA - ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMEČKU 3.12.2023
Návrh rozpočtu obce Sytno na rok 2024
Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření na celý rok 2023 DSO Stříbrský region na internetových stránkách
Návrhy na změnu územního plánu obce Sytno
ČEZ Distribuce - Výzva k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
INFORMACE o konání zasedání zastupitelstva obce Sytno
VV: OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY -přechodná úprava provozu na silnici č. II/605 v průtazích obcemi Sulislav, Sytno, Benešovice, oprava povrchu
VV: ROZHODNUTÍ "Zokruhování vodovodu Sytno".


Oznámení Závěrečný účet 2022, DSO Stříbrský region
VV: o veřejném projednání návrhu Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje a Vyhodnocení vlivů Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje na udržitelný rozvoj území
Upozornění vlastníkům a uživatelům pozemků

na povinnost podle ustanovení § 46 (ochranná pásma) a § 24.odst. 3,písm.g) zákona č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích o změně některých zákonů (energetický zákon)


Cena vodného a stočného na rok 2023
Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření na rok 2023
VV: Vodárny a kanalizace - opatření obecné povahy

Přechodná úprava provozu na pozemní komunikaci


Poplatky v obci v roce 2023
ZÁMĚR PRONÁJMU

OBCE SYTNO ZVEŘEJŇUJE DLE ZÁKONA č. 128/2000 Sb. O OBCÍCH A PODLE USNESENÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA ZE DNE 15.11.2022
ZÁMĚR PRONÁJMU (prodloužení nájemních smluv))


NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2023

Navržený rozpočet je schodkový a bude financován z přebytků minulých let


ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSVA OBCE
Oznámení o zveřejnění na internetových stránkách DSO Stříbrský region

Střednědobý výhled 2024 - 2028


VV: opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu na pozemní komunikaci
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Přechodná úprava provozu na pozemní komunikaci


Uzavírka sil. II/230 Stříbro - dálnice D5, úsek 2
Finanční úřad pro Plzeňský kraj

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA


VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - zeměměřický úřad oznamuje:
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření USC Sytno za rok 2021
VV: oznámení o vydání opatření obecné povahy - Národní plán povodí Labe, Dunaje a Odry
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Přechodná úprava provozu na pozemní komunikaci


NOVÉ POPLATKY ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD
Nová vyhláška o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství č.2/2021
OBEC SYTNO-VIDEO
KONNTEJNERY NA JEDLÉ OLEJE A TUKY
Nová služba v oblasti sběru a odděleného soustřeďování jedlých (potravinářských) olejů a tuků z domácností
Upozornění na neoprávněné užívání pozemku