ELEKTRONICKÁ ÚŘEDNÍ DESKA
Úřední deska

INFORMACE o konání veřejného zasedání zastupitelstva obce Sytno č.3/2023

Obec Sytno v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání zasedání Zastupitelstva obce Sytno, svolaného starostou obce Václavem Bodisem v souladu s § 92 odst. 1 zákona o obcích.

Místo konání : budova OÚ Sytno

Doba konání : 21.3.2023 od 17.00 hod.

Navržený program:

1.Kontrola plnění usnesení

2.Projednání účelovosti místní komunikace p.č. 1412 ( změna dopravního režimu )

3.Rozpočtové opatření č.1/2023

4.Diskuse