ELEKTRONICKÁ ÚŘEDNÍ DESKA
Úřední deska

Informace o konání veřejného zasedání zastupitelstva obce Sytno

Místo konání : budova OÚ Sytno

Doba konání : 26.10.2021 od 17.00 hod.

Navržený program:

1.Kontrola plnění usnesení

                  2.Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemena a dohodu o umístění stavbyč.IV-12-0018597

                  3.Rozpočtové opatření č.3/2021

                  4.Projednání návrhu nové vyhlášky o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

                  5.Různé

                  6.Diskuse