ELEKTRONICKÁ ÚŘEDNÍ DESKA
Úřední deska

VV: OPATŘENÍ VEŘEJNÉ POVAHY -přechodná úprava provozu na pozemní komunikaci

Č.j.: 2099/OVÚP/22-2/Kr
E.č. písemnosti: 25348/22 - STRIBRO

s t a n o v í
v souladu s ustanovením § 77, odst. 1), písm. c) zákona o silničním provozu po předchozím
projednání s dotčeným orgánem Policie ČR, Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje,
Dopravní inspektorát Tachov KRPP-152447-2/ČJ-2022-031006 ze dne 07.11.2022
přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích – silnice II. a III. třídy a
místních komunikacích a veřejně přístupných účelových komunikacích v působnosti úřadu
dle zákona 361/2000 Sb., za účelem označení pracovního místa pro činnosti spojené se
správou a údržbou plynárenských zařízení – havarijní výkopy.

vyhláška k nahlédnutí zde