ELEKTRONICKÁ ÚŘEDNÍ DESKA
Úřední deska

Zasedání zastupitelstva č.2.2020

Obec Sytno v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání

zasedání Zastupitelstva obce Sytno, svolaného starostou obce Václavem Bodisem v souladu s § 92 odst. 1 zákona o obcích.

Místo konání : budova OÚ Sytno

Doba konání : 14.5.2020 od 18.00 hod.

Navržený program:

  1. Kontrola plnění usnesení
  2. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2019
  3. Závěrečný účet za rok 2019
  4. Smlouva o poskytnutí účelové dotace
  5. Darovací smlouvy - Dobrovolný svazek obcí Stříbrský region
  6. Smlouva o zřízení věcného břemene
  7. Protokol o kontrole - úřad práce ČR
  8. Vyúčtování nákladů a spotřeby vodného a stočného za rok 2019
  9. Cena vodného a stočného na rok 2020
  10. Diskuse