ELEKTRONICKÁ ÚŘEDNÍ DESKA
Úřední deska

Zasedání zastupitelstva č.4/2020

Obec Sytno v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání zasedání Zastupitelstva obce Sytno, svolaného starostou obce Václavem Bodisem v souladu s § 92 odst. 1 zákona o obcích.

Místo konání : budova OÚ Sytno

Doba konání : 6.8.2020 od 18.00 hod.

Navržený program:

  1. Kontrola plnění usnesení
  2. Smlouva o zřízení věcného břenene
  3. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti
  4. Smlouva o právu k provedení stavby
  5. Účelová dotace - Rekonstrukce veřejného osvětlení
  6. Rozpočtové opatření
  7. Diskuse