ELEKTRONICKÁ ÚŘEDNÍ DESKA
Úřední deska

Zasedání zastupitelstva č.6/2019

Obec Sytno v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání

zasedání Zastupitelstva obce Sytno, svolaného starostou obce Václavem Bodisem v souladu s § 92 odst. 1 zákona o obcích.

 

Místo konání : budova OÚ Sytno

Doba konání : 18.9.2019 od 17.30 hod.

Navržený program:

1.Kontrola plnění usnesení

2.Nová vyhláška obce č.1/2019

3.Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene-služebnosti

4.Diskuse