ELEKTRONICKÁ ÚŘEDNÍ DESKA
Úřední deska

Zasedání zastupitelstva č.8/2019

Obec Sytno v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání

zasedání Zastupitelstva obce Sytno, svolaného starostou obce Václavem Bodisem v souladu s § 92 odst. 1 zákona o obcích.

Místo konání : budova OÚ Sytno

Doba konání : 19.12.2019 od 18.00 hod.

Navržený program:

1.Kontrola plnění usnesení

2.Rozpočet na rok 2020

3.Nové vyhlášky obce

4.Dohoda pro vybudování veřejné technické infrastruktury

4.Diskuse