ELEKTRONICKÁ ÚŘEDNÍ DESKA
Úřední deska

Zsedání zastupitelstva č.1/2020

Obec Sytno v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání

zasedání Zastupitelstva obce Sytno, svolaného starostou obce Václavem Bodisem v souladu s § 92 odst. 1 zákona o obcích.

Místo konání : budova OÚ Sytno

Doba konání : 23.1.2020 od 18.00 hod.

Navržený program:

1.Kontrola plnění usnesení

2.Dohoda pro vybudování veřejné technické infrastruktury

3.Smlouva o zřízení věcného břemene-Služebnosti : Sytno,TC,p.č. 1480-kNN,IV-12-0011480/1/VB

4.Projednání žádosti -souhlas se stavbou : II/230 Stříbro-dálnice D5,úsek 2"-změna trasy

5.Diskuse